VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS
_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 23-11 2023

VELDUILEN IN JUTRIJP HOMMERTS

Opgericht 30 november 1954

Terugmelding velduil

23-9 2020

Op 20 september is een velduil gevangen bij Falsterbo in Zuid-Zweden. Het

gaat om een velduil die door mij geringd is op 31 mei bij Oerlemans in

Koufurderrige!

Fantastisch dat het gelukt is iets te horen van één van de jonge velduilen

van vorig jaar.

Het is altijd maar afwachten, het zijn immers nomaden die grote afstanden

afleggen. De kans op een terugmelding is dan een stuk kleiner. Maar vorig

jaar heb ik 45 jonge velduilen geringd dus ik had een beetje gehoopt toch

wat te horen.

Deze velduil is gevangen en opgemeten en weer vrijgelaten. Ik krijg nog de

exacte gegevens van de vangst, dat duurt vaak even omdat de melding uit het

buitenland komt.

Ik heb rechtstreeks contact kunnen leggen met de Vogelwerkgroep in Falsterbo

nadat ik getipt was door een andere ringer, Johannes Fokkens.

Een opsteker voor ons (Vogelwacht, boeren en roofv/uilenwerkgroep) dat we al

het beschermingswerk met elkaar niet voor niets hebben gedaan!

 

Groetnissen,

 

Lydia

 

 

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers

FJILDÛLE

Hy wie de mûzen achternei gien
hy wenne wer’t syn iten wie
miljoenen befolken hjir de greiden
wer as er mear as sêd oan hie


As skimerjûn falt oer de greiden
de dau krûpt stadich oer it lân
no hat er him op wjukken jûn
en sweeft er oer it greidelân


Syn fleugelslach is net te hearren
’t is as it rûzjen fan de wyn
in skaad dat oer de greiden sweeft
yn de jûntiid sinneskyn

Tegearre ha se in nêst boud
yn it lange gers beskûle
acht aaien bin der no yn
te brieden set de wyfkes ûle

’t Foldocht har skoan om hjir te wêzen
hjir kin se folop fretten fine
de mûskes sil mei hûnderten
yn é ûlemagen ferdwine

In oar jier wer op oare plakken
wêr’t mûzepleagen binne
wa wit wol hielendal yn Ruslân
wêr’t dy bin gean sy ek hinne
 

Tsjalke Cnossen.