_Wymbritseradiel
vlag_friesland
vlag_friesland vlag homm
nederland-vlag-bewegende-animatie-0007
kip2
kip2
scannen0042 (2)
slide0010_image051
slide0010_image051

 24-5-2022

dierenanimaties-00612
dierenanimaties-00535
Geen kommer en kwel bij Jutryp Hommerts

Opgericht 30 november 1954

Geen kommer en kwel bij Jutryp/Hommerts

Vogelwacht Jutryp/Hommerts vormt het hart van het wijde Friese waterland. Uitgestrekte weilanden tussen meren,
vaarten en kanalen
. Met flink wat maïslanden, in trek bij alle soorten weide- en watervogels. Open landschap waar de preda-
toren het afgelopen jaar redelijk op afstand konden worden ge- houden. Hoe zich dat uit? Vijftig procent meer weidevogels dan
in 2016, zegt voorzitter Willem Bogtstra
.

Geen kommer en kwel dus in Jutrypl Hommerts. Overigens moeten de posi- tief ingestelde bestuursleden daar ook niks van hebben. Dit gesprek over het
reilen en zeilen van de vogelwacht wordt gevoerd met voorzitter Willem Bogtstra en Theo Batstra, vicevoorzitter en verantwoordelijk voor coördinatie van de na-
zorg. Oe tijd is veranderd en daar moe- ten we ons bij aanpassen. 'lt wurdt noait wer sa as foarhinne.'

Groot gebied

Jutryp/Hommerts is een grote vogel- wacht met 2400 hectare weidevogelgebied, 180 leden en donateurs en zes bestuursleden die er veel zin in hebben.
Naast Bogtstra en Batstra zijn dat secretaris Els van Os, penningmeester Halbe Huitema, bestuurslid Ourk van der Gaast en Sjonnie Jorna, de andere na-
zorgcoördinator. 'Dêr ha we twa minsken foar nedich'. Van Os en Huitema hebben een melkveebedrijf en doen alles om het de vo-
gels naar de zin te maken. Bogtstra (oud-huisarts) en Batstra (eerder tim- merman) wonen in Sneek. Van Os (waar we de foto maken) en haar man boeren
in Jutryp. Zij is 22 jaar geleden met haar man uit Weesp naar Friesland gekomen. Ze boeren op een bedrijf van 70 hectare met ruim honderd koeien aan de Brekken, doen aan weidevogelbeheer, hebben beheersgebied met een uitgestelde maaidatum en huren natuurgrond van Staatsbos aan de Anewiel. Een prachtig Vogelgebied. Wie vogels zegt tegen Bogtstra en Batstra komt uit bij weidevogels. Daar zijn ze hun leven lang mee in de weer geweest. Aaisykje en nazorg. Maar ook andere
vogels hebben hun aandacht, zoals zwaluwen en het nestkastenproject waaraan ze via de scholen aandacht besteden. Bestuurslid Durk van der Gaast is school-
meester en 'docht der alles oan om de bern der by te belûken', zegt Bogtstra.

Verjonging nodig

De vergrijzing gaat het bestuur van Jutryp/Hommerts niet voorbij, constateert de voorzitter. Hij is 75 en zou het liefst wat verjonging in het bestuur
willen hebben. Het is lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. 'Dat is by us net oars as by oare fûgelwachten.' Gelukkig is er nog steeds een mooi groep-
je van 25 nazorgers actief, constateert Bogtstra. Die doen er ook een deel van collegavereniging Woudsend bij. 'Die sitte krap yn de minsken.' Het meest interessante gebied voor wei- devogels ligt rond Koufurderrige, maar ook daar omheen is veel grond in trek bij kieviten en grutto's. Aan de Koufurd en langs het Prinses Margrietkanaal dat daar loopt. Voorbeelden van mooie gebieden te over, vertellen de bestuursleden. Zo noemen Ze ook het bedrijf van Durk Piersma aan de Jeltesloot. Een boer die volop geniet
van vogels en niet minder van de blom- kes in het kruidenrijke grasland. Over boeren willen Bogtstra en Batstra geen verkeerd woord horen. De mede- werking in hun gebied noemen ze geweldig. Iedereen wil meehelpen om zoveel mogelijk vogels in het land te houden. Er is veel overleg tussen de nazorgers en
de boeren. 'Altyd melde by de boer dat jo it
län yn geane, dat sizze wy altyd.' Oe coördinatoren gaan ook - voordat het seizoen begintlangs de boeren om het
plan van aanpak door te praten.

Kiebelt nu al

Vorig jaar werd het eerste ei op 12 maart (van Fryslän op 10 maart) gevonden. Dat duurt nog even, maar het kriebelt nu al bij de beide bestuursleden. Ze hebben
zin het veld weer in te trekken en van de natuur te genieten Vorig jaar werden ze ingezet om de nesten te redden van een paar stukken marsland. Hoe het voelde
om toen al die eieren te rapen? 'Prach
tich as je safolle rêde.' Ze hopen dan ook dat het voorstel van BFVW-voorzitter
Rendert Algra in het kader van het wei- devogelverdubbelaarproject zal worden uitgevoerd. Dat 2017 een heel goed jaar is geworden voor de. vogelwacht Jutryp/Hommertis volgens de voorzitter vooral een gevolg van de teruglopende predatie. Was er al jaren sprake van veel overlast van vossen en de zwarte kraai, het afgelopen jaar verliep veel gunsti- ger voor de eieren en de vogels. Een gevolg van het goede overleg met de jagers, denkt Bogtstra. Allemaal natuur- mensen die de situatie in het gebied goed in de gaten houden.

Staatsbosbeheer

Zorg hebben de bestuurders over het teruglopen van de vogelstand in gebieden van Staatsbosbeheer. Waar vroeger sprake was van een wereld aan vogels in
prachtige groene greiden, voert nu riet en andere ruigte de boventoon. Geen vogel meer te bekennen, zegt Batstra. Hij heeft Staatsbosbeheer daarover een
brief geschreven, en een positieve re- actie terug ontvangen, maar er is niks veranderd. 'Dit gaat helemaal fout.' De natuur zijn gang laten gaan, kan ge-
woon niet, zeggen Bogtstra en Batstra. In Nederland is geen natuurgebied, alleen maar cultuurgebied. En dat moet je beheren. Als je dat niet doet, krijg je Oost-
vaarderplassen-situaties. Dat is niet wat we hier willen. Daar is niemand mee gediend, vooral de vogels niet. Bogtstra komt oorspronkelijk uit Makkum. 'Ek dêr
is in soad moai fuçellên feroare yn reidfjild.'

 

BuiltWithNOF

webontwerp M.Engbers